آدرس فروشگاه : سیستان و بلوچستان /  چابهار /  منطقه آزاد / انبارها

شماره تماس : ۰۵۴۳۵۴۸۲۰۲۷

شماره موبایل : ۰۹۱۱۷۵۵۹۹۲۵ درویشان