آمبرودی نخی (1)

ابریشم (2)

ارگانزا (1)

بافت (2)

بخارا دوز (8)

بوکله (1)

تافته (21)

تور (7)

حریر (11)

خز (5)

دانتل (2)

ژاکارد (4)

ساتن (2)

سوزندوز (45)

فوتر (1)

کتان (4)

کرپ (11)

کرپ حریر (2)

کرپ مجلسی (1)

کشمیر (3)

کوکدوزی (2)

لمه (3)

لینن (3)

مخمل (9)

موهر (3)

نخی (8)

نوار سوزندوز (6)

یقه سوزندوز (2)