آمبرودی نخی (9)

ابریشم (9)

ارگانزا (2)

استر (2)

بافت (6)

بخارا دوز (23)

بوکله (1)

تافته (87)

تریکو (3)

تور (14)

جین (1)

چرم (1)

حریر (24)

خز (8)

دانتل (5)

ژاکارد (18)

ساتن (5)

سوزندوز (191)

سوییت (2)

غواصی (1)

فوتر (2)

کتان (6)

کتان کریستال (3)

کرپ (37)

کرپ باربی (1)

کرپ حریر (20)

کرپ گیاهی (1)

کرپ مجلسی (4)

کرپ نخ (10)

کریشه (5)

کشمیر (11)

کوکدوزی (12)

گلبرجسته (4)

گیپور (7)

لمه (5)

لینن (98)

مخمل (65)

موهر (18)

میکرو (4)

نخی (44)

نوار سوزندوز (4)